Showing 1 - 20 of 54 for search: '', query time: 0.12s
Period 1980-1997
Notulen, correspondentie met districten, afdelingen en groepen, stukken van diverse adviescommissies (onder andere Vrouwenbelangen, Jongerenzaken), stukken betreffende scholing en vorming, enquêtes kaderfuncties; commissie Internationale Aangelegenheden; stukken SER en Sociale Verzekeringsraad, Verb...
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging', onder meer betreffende het NAS en stakingen, waaronder de transportarbeidersstaking 1920.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, officiële stukken, rapporten, pamfletten, aantekeningen, periodieken, brochures, etc. betreffende OSP, RSP en RSAP 1934-1939, MLL-front 1940-1942, Spartacusbond 1942-1981, uitgeverij De Vlam en Comité Revolutionaire Marxisten; stukken betreffende stakingen, bedrijfskernen, EVC en OV...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1893
Enige persoonlijke stukken: militair zakboekje met bijlagen, bewijs van gratie en ontslag uit de gevangenis Utrecht 1893; enige artikelen en andere stukken betreffende de spoorwegstaking in Zuid-Afrika en zijn verbanning, onder andere verslag van zijn bezoek aan België; artikelen en lezing over comm...
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1990
De fotocollectie van LOSON/SAWO, met ruim 4800 foto's en 1000 dia's van (politieke en sociaal-economische acties in) Suriname en van de acties en andere activiteiten in en voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland van LOSON/SAWO in de jaren 1973-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1980
Fotocollectie van de Rode Tribune, centraal orgaan van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland -ml van 1972-1980.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, ontwerp-adressen, adhesielijsten, krantencommentaren 1903.
Archives
Add to Favorites
Kasboeken en steunlijsten 1969-1974; kasboeken en steunlijsten van acties bij de sigarenfabriek Champ Clark 1969-1970.
Archives
Add to Favorites
Diploma's en lidmaatschapsbewijzen 1905-1951; getuigschriften diverse werkkringen 1911-1949; stukken betreffende de werkzaamheden van Willems bij Van Vollenhoven's Bierbrouwerij te Amsterdam 1944-1945; stukken betreffende een eventuele onderscheiding voor G.J. Jurgens 1955-1956; correspondentie tuss...
Archives
Add to Favorites
Stukken van het bestuur van de bedrijfsledengroep: correspondentie, notulen van vergaderingen; stukken van de ondernemingsraad; CAO-stukken en stukken betreffende acties voor de arbeidsduurverkorting (ADV) 1958-1999.
Archives
Add to Favorites
Vragenformulieren behorende bij een enquête, weergaves van interviews en andere stukken betreffende het door de afdeling Bedrijfssociologie van de Vrije Universiteit ingestelde onderzoek naar de gang van zaken rond de sluiting van de vestigingen van Thomassen & Drijver Verblifa in Dordrecht, Krommen...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-2002
Correspondentie 1978-1986, 1991-2001; vergaderstukken van het bestuur 1998-2001; interviews met stakers, stukken betreffende herdenkingen 1971-1997, 2000-2001; stukken van het Rotterdamse Comité 1988-2002; documentatie 1939-1945, 1956-2004.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1955
Scholingsteksten; verslagen van bedrijvenwerk; stukken betreffende de Nieuwmarktbuurt en de strijd tegen de aanleg van de metro door de Nieuwmarktbuurt, (werkende) jongeren, stakingen en soldatenbeweging; stukken van de Stichting MOL die zich bezighield met dramatische expressie in het het LBO.
Archives
Add to Favorites
Ruim 2800 foto's en 130 dia's afkomstig van de Vervoersbond FNV en enkele voorlopers daarvan, m.n. de Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT of CBTA) en de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV) uit de periode 1925 tot 1995.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de SDAP 1934-1938; het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 1929-1936; de Arbeiders Jeugd Centrale 1932-1939; de Alg. Nederl. Bond van Handels- en Kantoorbedienden 1934-1935; Poale Zion en Palestina 1934-1940; documentatie betreffende de viering van Sin...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van (en documentatie voor) `De kinderarbeid in de touwbanen in de negentiende eeuw', `Hoe het groeide' (gedenkboek CBT Amsterdam), `Kinderarbeid in Nederland 1500-1874', `De Staking op de scheepstimmerwerven van Amsterdam in 1869' (ongepubliceerd); artikelen van Vleggeert over de vakbew...
Archives
Add to Favorites
Foxhol: verslagen van (veelal telefonische) vergaderingen en telefoongesprekken, aanwezigheidsschema's van de bezetters, muurkranten, adhesiebetuigingen, etc.; documentatie over het KSH-concern, Avebe en de bezettingen 1977-1981. Koog aan de Zaan: pers- en telexberichten, kopie van een logboek, kn...
Archives
Add to Favorites
Period 1955-1956
Dossiers afkomstig van Ph. van Praag, chef de bureau van de ACOP: correspondentie, verslagen, circulaires, knipsels, artikelen, rapporten en aantekeningen betreffende de stakingen.
Archives
Add to Favorites
Notulen en presentielijsten van de vergaderingen, correspondentie, verhoren, plaatselijke rapporten, manuscript en drukproeven van het rapport van de commissie.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1989
Stukken afkomstig van Louis Andriessen betreffende de Aktiegroep "De Notenkraker".
Archives
Add to Favorites